ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Ilyvero, een BV met maatschappelijke zetel te Johan Daisnestraat 16, 9000 Gent, BTW BE0874597728, hierna Ilyvero, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 


Onderhavige Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling ide geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (Klant). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ilyvero moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaaden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ilyvero aanvaard zijn. 


Art 2: Prijs. 
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 


Indien leverings-, reservatie-  of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. U vindt de leveringskosten terug op deze pagina .


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratie bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 


Art. 3: Aanbod. 

Ondanks het eit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ilyvero niet. Ilyvero is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ilyvero is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ilyvero. Ilyvero kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 


Art 4: Online aankopen.

De Klant kiest zijn producten uit het aanbod en stelt zijn winkelmandje samen. De verzendkosten worden op het einde van de bestelling toegevoegd aan de rekening. Wanneer de Klant zijn bestelling bevestigt, dient hij het juiste verzendadres op te geven. De betaling kan gebeuren via overschrijving of via Paypal en de daarbij opgegeven betaalwijzen. Pas wanneer Ilyvero de betaling ontvangt, is de bestelling rechtsgeldig en bindend. 


Ilyvero is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 


Art 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst. 

Bij betaling via Paypal wordt de bestelling de eerstvolgende werkdag behandeld. Betalingen via overschrijving worden behandeld vanaf het moment dat de betaling op Ilyvero haar bankrekening verschenen is. In drukke perioden (november - december) kan de uitvoering van de bestelling tot twee dagen langer duren. 


Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Italië, Spanje  en Ierland. Andere landen zijn op aanvraag. 


De levering gebeurt door DHL of B-post. De verzendkost wordt automatisch berekend op het einde van de bestelprocedure en zijn ten laste van de Klant. De duur van verzending hangt af van het land van de Klant. 


Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Ilyvero. 


Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heet gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Ilyvero was geboden. 


Art. 6: Eigendomsvoorbehoud


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ilyvero.


De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ilyvero te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 


Art. 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ilyvero. 


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Ilyvero bv, Johan Daisnestraat 16, 9000 Gent, +32 495 5211 88, light@ilyvero.com, via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  


Om de herroepingstermijn na te leven, moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ilyvero heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Ilyvero, Johan Daisnestraat 16, 9000 Gent. 


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen. Iniden het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ilyvero zih het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goedren die het gevolg is van het gebruik van de goedren door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van degoederen vast te stellen. 


Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hijdat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondrgaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening gebracht worden. 


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Ilyvero alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetlen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Ilyvero op de hoogte is gesteld vand e beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Ilyvero wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen. 


Indien de goederen bij de terugzending beschadiging hebben opgelopen doordat de Klant de goederen niet zorgvuldig heeft verpakt, behoudt Ilyvero zich het recht voor deze waardevermindering af te trekken van het terug te betalen bedrag. 


Ilyvero betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heet verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heet ingestemd: in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen,of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn


Art. 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijk garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijk verpakking van de goederen te bewaren. 


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Ilyvero en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Ilyvero. 


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ilyvero zo snel mogelik inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 


De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behouden tegenbewijs door de Klant. 


Art. 9: Klantendienst


De klantendienst van Ilyvero is bereikbaar op het telefoonnummer +32 495 521188, via e-mail op light@ilyvero.com of per post op het volgende adres: Johan Daisnestraat 16, 9000 Gent - België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 


Art. 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ilyvero beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling van de datum van de wanpretaties van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


onverminderd het voorgaande behoudt Ilyvero zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 


Art. 11: Privacy


De verantwoordelijke van de verwerking, Ilyvero bv, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018.


De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: 

  • de uitvoering van de overeenkomst

  • het verwerken van uw bestelling

  • het versturen van nieuwsbrieven


De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van de onderneming. 


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. u mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. u kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken, overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ilyvero, Johan Daisnestraat 16, 9000 Gent, light@ilyvero.com, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken. 


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: u kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoef daarvoor geen reden op te geven. 


Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 


Art. 12: Gebruik van cookies


Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming. 


Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Cookie Policy. 


Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren. 


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de hulpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 


Art.. 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 


Het nalaten op gelijk welk moment door Ilyvero om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


Art. 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ilyvero. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Art. 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Art. 16: Toepasselijk recht - Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 


De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).